Tvary časů sloves v italštině

Share Button
 1. Tvary časů sloves: Italština má mnoho časů sloves, které vyjadřují časovou perspektivu událostí. Mezi nejběžnější časy patří přítomný čas (presente), minulý čas (passato prossimo), budoucí čas (futuro), imperfektní čas (imperfetto) a předminulý čas (trapassato prossimo). Každý čas má své specifické tvary, které se mění podle osoby, čísla a slovesného kmene. Například:
 • Io mangio (jím) – přítomný čas, 1. osoba jednotného čísla
 • Tu hai mangiato (jedl jsi) – minulý čas, 2. osoba jednotného čísla
 • Loro mangeranno (budou jíst) – budoucí čas, 3. osoba množného čísla
 1. Tvorba slov pomocí předpon a přípon: V italštině se často používají předpony a přípony ke změně významu slov. Přidáním předpony nebo přípony ke slovu se mění jeho význam, slovní druh nebo gramatická funkce. Například:
 • Felice (štastný) -> Infelice (nešťastný) – přidání předpony „in-“ změní význam slova
 • Lavoro (práce) -> Lavoratore (pracovník) – přidání přípony „-ore“ změní slovní druh
 1. Zvláštní tvary u nepravidelných sloves: Italština má také mnoho nepravidelných sloves, která mají specifické tvary v různých časech a osobách. Tyto nepravidelné tvary se musí naučit zvlášť, protože se neřídí obecnými pravidly konjugace. Například:
 • Bere (bere) – nepravidelné tvary slovesa „brát“
 • Sta (stare) – nepravidelné tvary slovesa „stát“
 1. Tvorba slov pomocí sufixů: V italštině se také používají sufixy pro tvorbu nových slov. Tyto sufixy se přidávají ke slovům a mění jejich význam nebo gramatickou funkci. Například:
 • Giocare (hrát) -> Giocatore (hráč) – přidání sufixu „-ore“ změní slovní druh
 • Amico (přítel) -> Amicizia (přátelství) – přidání sufixu „-zia“ změní slovní druh
 1. Přechodníky: V italštině existuje také kategorie slov nazývaná přechodníky (pronomi). Přechodníky se používají jako zástupná slova pro podstatná jména nebo zájmena a ukazují na věc, osobu nebo skupinu. Přechodníky se mění podle případu, čísla a rodu. Například:
 • Io lo vedo (vidím ho) – přechodník „lo“ zastupuje podstatné jméno nebo zájmeno

Studium morfologie slov v italštině je klíčové pro porozumění a správné používání jazyka. Znalost tvarů slov, konjugace sloves a tvorby slov vám umožní aktivně a plynule komunikovat v italštině a rozvíjet své jazykové dovednosti.

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)