Překlad z češtiny do angličtiny

Share Button

Production and distribution of the exhaust systems. 


Tyll firm was founded in 1992. The founding idea was 

a reaction to the lack of spare parts for the newly imported cars. 

V roce 1995 dochází o významné rozšíření výroby o výfuky na vozy Skoda favorit, Felicia a postupně se výfuky na vozy Skoda stanou hlavním výrobním sortimentem firmy. 

Vlivem nárustu produkce dochází k postupnému budování nových výrobních, ale i administrativních prostor v centru obce Nobovidy. 

V roce 2000 se výrobní kapacita pohybuje okolo 350 000 kusů za rok 

a do roku 2003 je dobudován areál skladu alogistiky s kapacitou 30000 kusů výfuků.

In 1995 there is a significant expansion of the production of the exhaust systems for cars Skoda Favorit, Felicia, and gradually the exhaust systems become the main product of the company. 

Due to the increase in production are graduated bulding of the new production and office spaces in the center of Nobovidy. 

In 2000 the production capacity is around 350 000 pcs/year and by 2003 is completed the logistics complex with a capacity of 30000 pcs of exhaust systems.  

Za účelem zkvalitnění nejen procesu výroby zavádí a udržuje firma Tyll 

systémy ISO 9001:2009, 14001:2005, CSN OHSAS 18001:2008 a VVT046. 

Se zavedením systému kvality modernizuje a zefektivňuje výrobu, strojový 

a vozový park. 

In order to improve not only the production process, the firm TYLL introduces and maintains systems – ISO9001:2009, 14001:2005, OHSAS 18001:2008 and VVT046. 

With the introduction of quality systems the firm modernizes and streamlines the production, machinery and rolling stock.

Nedílnou součástí při budování firmy byl i vznik samostatné nástrojárny 

uspokojující požadavky jak vlastní, tak i externí. 

An integral part in building of the company was the creation of the separated 

tool shop to meet the internal so as external requirements. 

Pro neustále rostoucí poptávku po výrobcích Tyll byla v roce 2005 

započata výstavba nové modení výrobní haly o celkové rozloze 

10000 m2, která byla dokončena koncem roku 2010 

a nyní tvoří novou základnu firmy. 

For the growing demand on Tyll products it was started in 2005 was started in 2005 the construction of new production hall with a total area of 

10000 m2, which was completed in late 2010

and now forms a new base of the company.

V současné době stěžejní postavení ve výrobě zaujímájí výfukové systémy Skoda, 

dále některé typy výfuků na zahraniční vozy, sportovní výfuky, 

speciální výfuky na průmyslové stroje a části výfukových systémů pro prvovýrobu. 

Currently the main position in the manufacture, occupy the Skoda exhaust systems,

further some types of exhaust systems for foreign cars, sports exhaust systems, 

special pipes for industrial machines and parts of exhaust systems for the primary production.


ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008

Technologie výroby: 

Production technology:

Trubky o síle stěny 1,5 mm: celopohliníkovaný povrch trubky, 

šev je vždy ošetřený vrstvou hliníku, 

použitý průměr je vždy dle originálních dílů
Tubes with wall thickness of 1,5 mm: entire aluminized surface of the pipe, 

the seam is always treated by aluminum surface, 

the diameter is always according to original peace  

Ohýbání trubek: ohýbání se provádí na CNC ohýábacích strojích, 

které zachovávají předpsaný průměr trubky v ohybech

Tube bending: bending is performed on CNC bending machines, 

that maintain the prescribed diameter of the pipe on the curves


Víčka výfuku: vyrobeno ze dvou vrstev pohliníkovaného plechu o síle 0,7 mm

Caps of exhaust systems: made of two layers of aluminized plate – thickness 0.7 mm 

Tělo výfuku: vyrobeno ze dvou vrstev pohliníkovaného plechu o síle 0,7 mm

Body of exhaust systems: made of two layers of aluminized plate – thickness 0.7 mm 

Bezsvárová technologie clip-zip: vnitřní části vlisovány do sebe – nesvařovány – 

delší životnost výfuku 

Seamless technology Clip-Zip: the inside parts imprinted in each – not welded – longer life of the exhaust system


Vnější sváry: vždy ošetřeny antikorozní barvou

External seams: always treated with anticorrosive color

Prodloužená záruka: díky použití kvalitních materiálů, bezsvárové technologie a ošetření vnějších svárů barvou je záruka u výfuků Tyll prodloužena na 30 měsíců

Extended warranty: the exhausts Tyll through the use of quality materials, the seamless technology and the treatment of external seams with anticorrosive color has a 30 month extended warranty

Nerezové přední díly výfuku: ohýbání a výroba dle originálních částí – pro části výfuku před katalyzátorem používáme výhradně nerezové trubky, které nesnižují jeho životnost, zajišťují správnou funkci a chrání katalyzátor před poškozením.

Anticorrosive front segments: bending and production by the original segments – for the segments of exhaust in front of catalyst we use entirely anticorrosive pipes, which does not shorten his life, provide proper function and protect the catalyst from damage. 

Katalyzátory, pružné trubky a kompletní příslušenství k výfukům: nabízíme veškeré montážní a opravné díly, spojovací materíál, pružné trubky, univerzální katalyzátory vyráběné pro konkrétní typ auta vždy v nejvyšší kvalitě

Catalysts, flexible pipes and a complete accessories for exhaust systems: we offer all match and repair segments, connecting material, elastic pipes, universal catalysts produced for specific cars always in the highest quality 

------------------------------------------------

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.