📜 Základy italské gramatiky a mluvnice 📜

Share Button

Tak vona tohle italština pro začátečníky vlastně i je. Už během své lektorské praxe, vlastně hlavně na jejím začátku, jsem zjistil, že vlastně není pro lektora rozdíl, učit pokročilé studenty nebo začátečníky. Vono totiž umět do detailu tu začátečnickou gramatiku, včetně pravopisu (apostrof, zdvojené souhlásky, elize / apokopa, krácení) je hustá věc.

Ono, totiž i také psaní čárky ve větě a to jak v české nebo italské větě – je daná věc. Já proto chci opět opakovat základy, i když ty úplné základy, opravdu začánají čárkou, apostrofem, správně napsanou předložkou…:

🔍 Podstatná jména (Nomi) 🔍
V italštině mají podstatná jména buď mužský (maschile) nebo ženský (femminile) rod. Rod podstatných jmen často určuje koncovka: -o pro mužský a -a pro ženský rod, ale existují výjimky.

🔄 Číslo (Numero) 🔄
Podstatná jména a přídavná jména mohou být v jednotném (singolare) nebo množném (plurale) čísle. Pro změnu z jednotného čísla na množné se často mění koncovky: -o na -i pro mužský rod a -a na -e pro ženský rod.

🌟 Přídavná jména (Aggettivi) 🌟
Přídavná jména se shodují v rodě a čísle s podstatnými jmény, která modifikují.

🗣 Zájmena (Pronomi) 🗣
Italština má osobní zájmena, vlastnická zájmena, ukazovací zájmena atd. Osobní zájmena jsou základem pro konjugaci sloves.

🎯 Slovesa (Verbi) 🎯
Italská slovesa jsou rozdělena do tří konjugací podle jejich infinitivních koncovek: -are, -ere a -ire. Slovesa jsou konjugována podle osoby, čísla a času.

⏰ Časy (Tempi) ⏰
Italština má řadu časů, včetně přítomného (presente), minulého (passato) a budoucího (futuro). Každý čas má vlastní sadu koncovek pro konjugaci sloves.


📖 Česko-italský slovníček základních gramatických pojmů 📖

  1. Podstatné jméno – NOME 📛
  2. Přídavné jméno – AGGETTIVO 🌈
  3. Zájmeno – PRONOME 🤷
  4. Sloveso – VERBO 🏃‍♀️
  5. Příslovce – AVVERBIO 🌟
  6. Předložka – PREPOSIZIONE 📍
  7. Spojka – CONGIUNZIONE ⛓
  8. Věta – FRASE 📝
  9. Číslo – NUMERO 🔢
  10. Rod – GENERE 🚻

🚀 Co je v italštině důležité na začátek? 🚀

🎉 Co nakonec? 🎉

Doufám, že tato příručka vám poskytne skvělý základ pro studium italské gramatiky! 🇮🇹📚🎉


 

Mrkněte také na naše Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.