Vybouřit se při lekci italštiny Zoom / WhatsApp / Webex

Share Button

(Slovesa: Fare, Sfogarsi, Mettere, Tornare, Essere, Lavorare, Andare, Portare) E Fare uno sfogo… A vybouřit se ! Sfogarsi – oddechnout si, vybouřit se, vyřádit se, vybít se. Mettimelo qui… Dej mi / polož mi ho / to sem Sono tornata stamattina dal medico… Con questo progetto… S tímto / Tímto projektem Sono la piu simpatica […]

Skype lekce – sobota ráno

Share Button

Záznam ze seobotní Skype lekce, důležité začátečnické opakování (procvičování sloves: andare, venire, Fare, mangirare, studiare, scrivere, bere, piacere, lavorare, telefonare): dělej! – dai! (i při vykání) – sloveso: dare udělej to! – fallo! (Fare) nedělej to! – non farlo! non lo Fare! pojď sem! – vieni qui! jdi pryč! – vai via! pojď pryč – […]

Záznam frází/anotací a doporučení z další Skype lekce

Share Button

Záznam větiček a toho co vesměs probíhalo na Skype lekci, a to co vyplynulo z dialogu jako nejdůležitější, nebo jako doporučení k opakování. Tuto hodinu žačka překládala věty do italštiny, které jsme jí dával. Chybný překlad jsem opravil a napsal. Mezi větami probíhala taktéž konverzace a dotazování v italštině, kde se chybné fráze procvičovaly. Tématem […]

Přesun/Andare, venire

Share Button

Základní fráze vyjadřující pohyb – andare, venire: Vieni qua! – Přijeď (pojď) sem! Vieni domani? – Přijdeš zítra? Non venire piu´! – Už nechoď. Vieni con me? – Půjdeš se mnou? Venite? – Přijdete? Vado in Italia. – Jedu do Itálie Dove vai? – Kam jdeš (jedeš)? Vai con lui? – Jdeš s ním? Vieni […]

Mít se

Share Button

Několik frází na sloveso mít se/stare: Si sta bene qui. – Tady je dobře. Io sto bene. – Mám se dobře. Noi tutti stiamo bene. – My všichni se máme dobře. Va bene. – Jde to dobře. Andiamo bene. – Jde nám to dobře. Il lavoro va benissimo! – Práce jde výborně!

Mít se, život, práce

Share Button

Několik obecných frází na téma, jak se máme a co život, práce: Buongiorno, come sta? – Dobrý den, jak se máte? Come va, signore? – Jak to jde pane? Come sta signorina? – Jak se máte slečno? Ciao Carlo, come stai? – Nazdar Carlo, jak se máš? Come va? – Jak to jde? Come va […]

Vybrané fráze ze Skype italštiny

Share Button

Několik vybraných vět z letní Skype lekce s brněnským klientem. Obraty slovesa: raccomandare, venire, piacere, essere contento, andare obrat se na něj – rivolgiti a lui mi raccomando – spoléhám na tebe (zdůraznuji, dej si pozor!) přijdeme k vám zítra – veniamo da voi domani ti raccomando di farlo bene – doporučuji ti, aby si to […]

Program v Itálii

Share Button

Jaký máme program v itálii/věty se slovesem „Fare, andare, stare“: Dove andiamo questa sera? – Kam půjdeme dnes večer? Cosa facciamo domani? – Co budeme dělat zítra? Domani facciamo niente. – Zítra nebudeme dělat nic. Stasera stiamo a casa. – Dnes večer budeme doma.