Italština

Share Button

Italština v souvislostech – jazyk.

Italština jako jazyk

Jazyk románský s románskou a původně řeckou kulturou. Italštinou v současné době hovoří cca 60 mil. Italů na Apeninském poloostrově a cca jednou tolik mluvčích z původních emigrantů do všech Amerik.

Další imiganti hovořící italsky: v Německu, Švýcarsku, Francii, … z historických důvodů Chorvatsko, Rumonsko, Albánie.

Jazyk s latinským základem a gramatikou nesoucí tipické prvky románských jazyků, románské kultury a historie.

Italština jako mýtus

Nejenom u nás, v ČR, ale v mnoha dalších zemích. S přístupností světa a informací, s relativně dlouho přetrvávající ekonomickou výkonností je italština a samotná Itálie mýtem i v těch nejodlehlejších krajích světa.

Jazyková poradna pro italštinu.

Italština obchodníků – obchodní italština

Souhrn základních znalostí obchodního a občanského zákoníku v kontextu italského jazyka. Nadále znalost obchodních a mluvnických obratů v kontextu všeobecného obchodního styku.

Jazyk veletrhů, jazyk vyjednávací, jazyk formální a společenská konverzace.

Právo, technika, úřady.

Právní italština – širší kontext

Kontext práva v itlaštině dle jednotlivých oborů, právních disciplín a vzniklých právních situací a na nich postavených písemných materiálů.

Právní italština pro překladatele a právníky: soubor kapitol vázajících se na jednotlivá právní odvětví v italském jazyce, právní názvosloví, právní obraty v italském jazyce, právní souvislosti v právním systému a tedy italském jazyce.

Technická italština – jazyk technický

Jazyk technický, nebo-li jazyk techniků. Lexikální a oborová znalost jazyka z prostředí výrobních závodů, designerských studií, stavebních a architektonických projektů. Nadále znalost ISO norem, manuálů, elektrotechnicky atd.

Pro ovládnutí technické italštiny v určitém oboru se doporučuje technické obeznámení s daným oborem, nejlépe pobytem v odpovídajícím výrobním či jiným prostředí.

Překladatel technické italštiny jako technik či vědec.

Úřední italština – jazyk úřední

Jazyk typický pro italskou byrokracii, tzv. „činnost pro činnost“ a z ní vyplývající charakteristická řeč úředníků, nebo také úřednická mluva, úřednický styl (v Itálii, i u nás). Typičnost pro italské listiny úředních a právních orgánů a organizací.

Korespondenční italština – jazyk korespondence

Italská, v překladatelské praxi zejména, obchodní korespondence nesoucí typické uspořádání a znaky formálního obchodního styku (obchodní nabídky, pozvání, odmítnutí atd).

V obecném kontextu se může jednat také o soukromou korespondenci, dnes již ale hojně nahrazovanou korespondencí elektronickou a jazykem využívaným na sociálních sítí.

Klasický korespondenční italský styl zachován pouze u jednotlivých skupin italských mluvčí. K tomuto účelu možno také označit za příklad aristokratický styl a styk mezi současnou evropskou šlechtou a tedy i tou italskou.

Civil, reklama, ekonomie.

Neformální italština – italsky s lidmi

Italština ulice, mnoho stylů a způsobů vyjadřování. Hiearchická struktura stále bohatá a členitá, od nižší (konzumní) vrstvy až po vyšší („sofistikovanou“) konzumní a vedoucí vrstvu.

Také jazyk teenagerů, řemeslníků – žargony a hantýrky, viz. shora – obchodníků, intelektuálů – italština promísená erudovanými prvky, italština dialektálně ovlivněná, italština vulgární atd.

Italština reklamní – konzumní

Italský jazyk reklamní a na druhé straně odrážený jazyk italských konzumentů ve vzájemné interakci.

Italský jazyk reklamní plně využívá poznatků z jazykového prostředí spotřebitelů, jejich styl tak, aby jazyk oslovil, aby byl jednoduchý a pro spotřebitele snadno pochopitelný.

Italský reklamní jazyk a s ním spojená reklama jsou hlavními určujícími faktory pro styl života masového konzumenta, je vyjádřením jeho potřeb a tyto potřeby usměrňuje a jemu samému prosazuje.

Italská spotřební mluva, jazyk marketingu, jazyk reklamy a internetové reklamy.

Hudební italština – jazyk hudební

Hudební názvosloví vzniklé s čisté italštiny. Italské hudební názvosloví s původem v latině postupně proniklo do celého světa. Jeho možnost zápisu je universální a lze jej aplikovat na jakýkoliv typ hudby.

Gurmánská italština – jazyk gurmánů

Společně s francoužštinou je italština jazykem gurmánů. Snad nejznámějším slovem na světě, hned po Coca-Cole, je slovo: pizza.

Italština ekonomická – jazyk ekonomů

Italský ekonomický odborný jazyk. Ekonomická italština v souvislostech a lexikálně souvisí s právní vědou a právem v praxi. Italské právo a ekonomické vědy jako výraz propojenosti moderních teoretických a praktických disciplín.

Italské dialekty.

Italština a lokální odlišnosti – italský dialekt

Výrazné i méně výrazné lokální odlišnosti, nejenom té dialektální ale i té „italské“ ovlivněné dialektem.

Výrazná odlišnost italštiny na Sardinii (tzv. „dialetto sardo“, nebo „lingua sarda“ či původně a tedy v dialektu „sardu“). Mluvčí sardeňského dialektu většinou bilingvní mluvčí – sardeňsky/italsky.

Variabilita dialektů v Itálii obrovská, existují tzv. dialekty hlavní (lombardský, toskánský atd.), ale také dialekty lokální menšího významu, kde počet mluvčí dán např. počtem obyvatel kraje „za řekou“ či jediné vesnice.

V historii vznik i tzv. dialektálních map, otázka vědecká a badatelská. Mezi Italy rozšířené povědomí o existenci všech hlavních dialektů. Schopnost rozeznat italský dialekt a jeho původ mají jen někteří Italové.

Schopnost ovládnout italský dialekt pro Italy – pokud je zájem a možnost pobít v dialektálně odlišném prostředí – otázka několika málo měsíců.

Výrazné rozdílnosti mezi severem a jihem a mezi jejich přístupem, kulturou a zvyky.

Italština a Česká Republika

Značně rozšířená. Mluvená českými zaměstnanci a lidmi podnikajícími, nebo komunikující nějakým způsobem „s Itálií“. Vliv dialektální italštiny i na české mluvčí, kteří studovali italštinu v dané komunitě italů vyskytující se např. v Praze, Brně apod.