Zkušební texty pro italštinu – právo (nábor překladatelů)

Share Button

35.1 S veškerými informacemi, týkajícími se uzavření a plnění smlouvy, a také s veškerými informacemi souvisejícími s investicí, údaji, know-how nebo dokumenty a materiály, které budou v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy libovolnou formou publikovány, včetně mj. psaných nebo tištěných dokumentů, vzorků, modelů, projektů, plánů, prezentací, výpočtů, zpráv, studií proveditelnosti, a údajů o nákladech, bude nakládáno jako s důvěrnými informacemi („Důvěrné informace“).

35.2 S výhradou ustanovení níže uvedeného bodu 37.3, každá ze stran zachová mlčenlivost o veškerých Důvěrných informacích a tyto informace nebude poskytovat žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany. Povinnost zachování mlčenlivosti Důvěrných informací trvá také po ukončení platnosti Smlouvy, jíž jsou strany vázány.

PŘEKLADOVÁ SLOVÍČKA SMLUV:

Nábor nových překladatelů Praha. 

Comments

No comments yet.

Leave a comment