Ukázka překladu smlouvy o provedení mediace

Share Button

Mediátorka je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděla v souvislosti s přípravou a výkonem mediace. To platí i v případě, že nebyla uzavřena smlouva o provedení mediace.

Povinnosti mlčenlivosti mohou mediátorku zprostit pouze všichni účastníci. Smrtí, prohlášením za mrtvého nebo zánikem některého účastníka přechází právo zprostit mediátorku mlčenlivosti na jeho právního nástupce.

Povinností mlčenlivosti není mediátorka vázána v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným příslušným orgánem, je-li předmětem řízení spor plynoucí z výkonu činnosti mediátorky mezi ní a účastníkem nebo jeho právním nástupcem a dále v rozsahu nezbytném pro obranu mediátorky v rámci výkonu dohledu nad činností mediátora nebo v kárném řízení.

La mediatrice è tenuta a mantenere la riservatezza su tutti i fatti appresi in relazione alla preparazione e all’esecuzione della mediazione. Questo vale anche se nessun contratto di mediazione è stato concluso.

L’obbligo di riservatezza della mediatrice può essere revocato soltanto da tutti i partecipanti. La morte, la dichiarazione di morte o l’estinzione di un partecipante fa passare il diritto di revocare l’obbligo di riservatezza della mediatrice al suo successore legale.

La mediatrice non è vincolata dall’obbligo di riservatezza nella misura necessaria ai procedimenti dinanzi a un tribunale o altra autorità competente quando l’oggetto di procedimento è la controversia che sorge dall’attività della mediatrice tra lei e il partecipante o il suo successore legale e nella misura necessaria per la difesa della mediatrice nell’esercizio della supervisione dell’attività del mediatore o nel procedimento disciplinare.

ZAJÍMAVOSTI PŘEKLADU Z OBLASTI SMLUV:

– překladatel přeloží cca 2-3 strany za hodinu (pokud se jedná o běžnou smlouvu)
– překladatel, může přeložit až 15 stran smluv na 1 zátah
překladatel může smlouvu opatřit soudním razítkem / taková smlouva je závazná pro obě jazykové verze

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.